Firma

Szkolenia

Rekrutacja Kadr

Doradztwo Personalne i Konsulting

Budowanie Wizerunku Polityka

Zostań TOP Managerem

Referencje

Sala konferencyjna
Szkolenia zamknięte
Szkolenia otwarte
Szkolenia

Wszystkie programy szkoleniowe naszej firmy mają na celu przede wszystkim rozwój praktycznych umiejętności uczestników. Stosowana przez nas metoda umożliwia zarówno efektywne nabywanie nowych wiadomości, jak też późniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Zajęcia są prowadzone w małych grupach (zwykle kilkuosobowych), co pozwala na maksymalną indywidualizację nauki w ramach pracy zespołu szkoleniowego. Dzięki wykorzystaniu zapisu wideo i udzielaniu rzetelnej informacji zwrotnej po ćwiczeniach, wszyscy mogą skutecznie opanować umiejętności objęte celami szkolenia. Oprócz tego każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie podręcznikowej, stanowiący użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć szkoleniowych, jak i w późniejszej pracy zawodowej.
 
Metoda szkoleniowa naszej firmy, RZ Consulting opiera się na pięciu uzupełniających się wzajemnie elementach:
 
               Odniesienie do praktycznych doświadczeń - uczestnicy szkolenia dzielą się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w omawianym zakresie.
 
               Przekazywanie niezbędnej wiedzy - uczestnicy szkolenia, w powiązaniu z omawianymi wcześniej doświadczeniami, otrzymują krótkie fragmenty teorii podawane w formie łatwych do zapamiętania i zastosowania modeli działania.

               Uczenie w praktyce - uczestnicy stosują poznane modele działania w praktycznych ćwiczeniach. Scenariusze ćwiczeń są opracowywane w oparciu przykłady zaczerpnięte z praktyki organizacji klienta. Pozwala to w najbardziej efektywny sposób skupić się na praktycznym zastosowaniu prezentowanej wiedzy i rozwijaniu odpowiednich grup kompetencji.

               Rzetelna ocena - rezultaty ćwiczeń są oceniane i każdorazowo komentowane przez trenera i grupę. Ocenie podlega trafność zastosowania omawianego modelu działania oraz jego skuteczność w przywołanej w ćwiczeniu sytuacji.

               Planowanie wdrażania nabytych umiejętności - każdy moduł szkoleniowy kończy się samooceną uczestników w stosowaniu poznanego modelu i na tej podstawie opracowaniem planów działań zmierzających do praktycznego zastosowania nabytych podczas szkolenia umiejętności po powrocie do organizacji.

Szkolenia RZ Consulting prowadzone są przy zastosowaniu nowoczesnych, interaktywnych technik szkoleniowych, co pozwala zarówno na pełne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń wszystkich uczestników, jak też na doskonalenie ich praktycznych umiejętności. Opisana powyżej metoda szkoleniowa jest ponadto stale rozwijana poprzez wprowadzanie innowacji, doskonalenie programów i narzędzi, poszerzanie pakietu kompleksowej obsługi Klienta, regularne szkolenia naszych trenerów i konsultantów w Polsce i za granicą.
 
Podstawą skutecznego działania każdej firmy jest założenie, że pracownicy stanowią  najcenniejszy kapitał, którego wartość powinno się systematycznie podnosić inwestując w szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego.

 
Copyright 2001-2014 rz-consulting.pl